LOBBY TUESDAYS
EDP Sundays
EDP SATURDAYS
I Love Saturdays !!!
Fiesta Saturdays
LOBBY SATURDAYS
BARU SATURDAYS
Coco Bongo Saturdays
Las Palmas Saturdays
LOBBY SATURDAYS
118 Saturdays
BARU FRIDAYS
SHO FRIDAYS
Rio Fridays
Mojito Fridays
EDP FRIDAYS
MOJITO THURSDAYS
CHUPITOS THURSDAYS
LOBBY THURSDAYS
BARU SUNDAYS
SHO SATURDAYS
Viernes Social
LOBBY FRIDAYS
Las Palmas Fridays
CHUPITOS SUNDAYS
LOBBY WEDNESDAYS
LOBBY MONDAYS
MOJITO WEDNESDAYS
LOBBY SUNDAYS
Rio Thursdays